Follow Us       
Logo VET@KKU

งานวิจัยและบริการการศึกษา

แบบฟอร์มด้านวิจัย

โครงการวิจัยเงินรายได้

  - ขั้นตอนการดำเนินการขอทุนวิจัยเงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564
 
 - บันทึกส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน เงินรายได้คณะฯ
  - 
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
  - ขออนุมัติและเบิกจ่ายรายได้คณะฯ
  
สัญญารับทุนการวิจัย_วิจัยสถาบัน
  - สัญญารับทุนวิจัยเงินรายได้คณะฯ
  - 
แบบรายงานความก้าวหน้า
  - แบบรายงานการใช้จ่ายเงิน
  - แนวในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัย 

  - แบบเสนอโครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง
  - บันทึกแบบเสนอการจัดตั้งกลุ่มวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนเงินรายได้คณะฯ
  - ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินในการจัดตั้งกลุ่มวิจัย
  - สัญญารับทุนการจัดตั้งกลุ่มวิจัย

แบบขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

รับรองผลงานวิจัย ( Register )

 - แบบฟอร์มกรอกข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
 - แบบฟอร์มกรอกข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับ
 - แบบรับรองผลงานตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
 - แบบฟอร์มการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ
 - แบบฟอร์มการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ

โครงการวิจัย ( ทุนบริษัทฮูเวฟาร์มา )

แบบเสนอโครงการวิจัย
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

 - แบบขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร
 - แบบขอรับเงินรางวัลผู้ที่มีผลงานได้รับการจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร

อื่นๆ

 - ใบสำคัญรับเงิน
 - สัญญาการยืมเงิน
 - สัญญายืมเงินคณะ
 - สัญญายืมเงินส่วนกลาง
 - แผนการใช้เงินยืมส่วนกลาง
 - บันทึกขอขยายเวลาสัญญาทุน

แบบฟอร์มขออนุมัติใช้สัตว์เพื่อการเรียนการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

แชร์ Facebook Twitter LINE

       
       

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001
แสดงความคิด เห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .