Logo VET@KKU

งานวิจัยและบริการการศึกษา

โครงสร้างของงาน

 
หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา
 
   

ภารกิจด้าน
พัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ภารกิจด้านวิจัย
และบัณฑิตศึกษา

ภารกิจด้านหลักสูตร
และจัดการศึกษา

ห้องสมุด
  • พัฒนานักศึกษา
  • ศิษย์เก่าสัมพันธ์
  • วิจัย / บริการวิชาการ
  • บัณฑิตศึกษา
  • วิเทศสัมพันธ์ 
  • จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • หลักสูตร
  • สัตวแพทยศาสตรศึกษา
 

 

 

 

 

 

แชร์ Facebook Twitter LINE

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .