Follow Us       
Logo VET@KKU

งานวิจัยและบริการการศึกษา

บุคลากร

 

นางสมบัติ แสงพล
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา
 
           


 
นางเกวลิน สร้อยบับ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้าภารกิจด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


 
นางสาวชนิดา ชาอินทร์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้าภารกิจด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
 


 
นางรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าภารกิจด้านหลักสูตรและจัดการศึกษา

 
 
 

นางรัตนา  หลายวิวัฒน์
พนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
นางสาวกฤติกา สุนทร
ห้องสมุด
 

 
ภารกิจด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา

 
ภารกิจด้านหลักสูตรและจัดการศึกษา
 

 

 

 

 

 

 

แชร์ Facebook Twitter LINE

       
       

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001
แสดงความคิด เห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .