Logo VET@KKU

ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2529 เป็นโรงเรียนสอนสัตวแพทย์ระดับปริญญาแห่งที่ 3 ของประเทศ และเป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมทั้งภาครัฐและเอกชน และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสัตวแพทย์ปริญญาของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเพื่อเป็นการยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในภูมิภาคแห่งนี้ให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวคณะจึงได้มุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รวมทั้งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่บูรณาการกับการสร้างงานวิจัยที่มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ และการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์แก่สังคมและชุมชน

การจัดการศึกษา   คณะดำเนินการตามพันธกิจหลัก คือ การจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ และมีการจัดการศึกษา ทั้งหมด 5 หลักสูตร ได้แก่

 1. ปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร (หลักสูตร 6 ปี) คือ
  • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 244 หน่วยกิต
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ในกรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์ศึกษาจนสําเร็จการศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต นักศึกษามีสิทธิขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย์ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

 2. ปริญญาโท จำนวน 2 หลักสูตร (หลักสูตร 2 ปี) คือ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ นานาชาติ
    
 3. ประกาศนีบัตรบัณฑิตชั้นสูง จำนวน 1 หลักสูตร (หลักสูตร 3 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย์คลินิก
   
 4. ปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร (หลักสูตร 3-4 ปี) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ นานาชาติ

 

การบริการ

 1. การวิจัย คณะส่งเสริมและสนับสนุนให้สายวิชาการทำการวิจัยตามความเชี่ยวชาญโดยนอกจากจะมีการขอทุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกแล้วคณะยังได้มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ภายใต้กองทุนวิจัยของคณะเพื่อเป็นแหล่งทุนวิจัยภายใน โดยในปัจจุบันบุคลากรสายวิชาการมีการผลิตผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบวิจัยเดี่ยวและในรูปกลุ่มวิจัย ซึ่งปัจจุบันมี 5 กลุ่มวิจัย ได้แก่ กลุ่มวิจัยสัตว์ปีก กลุ่มวิจัยสมุนไพร กลุ่มวิจัยสารพิษในปศุสัตว์และสัตว์น้ำ กลุ่มวิจัยโรคพิษสุนัขบ้า และกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ โดยคณะได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพโดยบูรณาการกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   
 2. การบริการด้านสุขภาพสัตว์ คณะให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ผ่านโรงพยาบาลสัตว์ซึ่งให้บริการรักษาสัตว์ป่วยทุกชนิด โดยเน้น สุนัข แมว โค กระบือ ม้า สัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงพิเศษ ฯลฯ มีความพร้อมในการให้บริการด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ และคลินิกพิเศษ (คลินิกโรคหัวใจ คลินิกโรคตา คลินิกโรคเนื้องอกและมะเร็ง คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกระบบสืบพันธุ์ คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ/สัตว์ป่า คลินิกพิเศษแมว และคลินิกระบบประสาท) ทั้งยังรองรับและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก รวมถึงรองรับการฝึกอบรม/ดูงานให้แก่นักศึกษาและบุคลากรจากทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศ นอกจากจะสนับสนุนการเรียนการสอนแล้วโรงพยาบาลสัตว์ยังเป็นแหล่งรายได้หลักของคณะอีกด้วย นอกจากนั้นยังให้บริการห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์โดยให้บริการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ปีก โรคสุกร โรคสัตว์เคี้ยวเอื้อง การตรวจด้านซีรัมวิทยา การตรวจด้านแบคทีเรียและไวรัสแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งฟาร์มเอกชน นักวิจัย และประชาชนทั่วไปรวมถึงเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย นอกจากนั้นเพื่อให้การให้บริการสุขภาพสัตว์เป็นไปอย่างมีคุณภาพคณะได้จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการ (Pet shop) ให้บริการเกี่ยวกับจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารประกอบการรักษาโรค
   
 3. การบริการวิชาการทั่วไป คณะให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล อีกทั้งยังบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง มีการให้บริการวิชาการ การรักษาพยาบาล วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ และพัฒนา/เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การให้คําปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือ สัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ

 

บริบทองค์กร (ปี 2562-2566)

หัวข้อ

ประเด็น

วิสัยทัศน์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นนำของเอเชีย สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม (A leader in veterinary medicine in Asia with a goal of creating a better society for all)

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิต ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา  

2. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสุขภาพสัตว์ 

3. เป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง และให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

4. ทํานุบํารุงภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

5. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

เป้าประสงค์หลัก

1. บัณฑิตพร้อมทำงาน (Ready to Work)

2. สร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย (Research for One Health)

3. เป็นศูนย์กลางสุขภาพสัตว์ (Animal Health Hub)

4. ทำนุบำรุงภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม(Cultural Conservation)

5. เป็นองค์กรที่ทำงานด้วยความสุขและเพิ่มคุณภาพ (Happy Work Place and Enhanced Quality)

ค่านิยม

มุ่งเน้นผลลัพธ์ และรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะหลัก

การวิจัยและบริการวิชาการที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาสุขภาพสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         

วัฒนธรรมองค์กร

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

เอกลักษณ์ 

ศูนย์กลางสุขภาพสัตว์เพื่อชุมชน (Animal Health Hub for Community)

อัตลักษณ์ 

บัณฑิตพร้อมทํางาน (Ready to Work)

 

แชร์ Facebook Twitter LINE

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th
Follow Us   . . .