Logo VET@KKU

งานห้องปฏิบัติและสัตว์ทดลอง

โครงสร้างของงาน

 
หัวหน้างานปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง
 
   

ภารกิจด้านสนับสนุนการเรียนปฏิบัติการด้านคลินิก
 

ภารกิจด้านสนับสนุนการเรียนปฏิบัติการด้านปรีคลินิก
 
ภารกิจด้านสัตว์ทดลอง

 

 

 

 

แชร์ Facebook Twitter LINE

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .