Follow Us       
Logo VET@KKU

ประวัติคณะ

          คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2529 เป็นโรงเรียนสอนสัตวแพทย์ระดับปริญญาแห่งที่ 3 ของประเทศ และเป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมทั้งภาครัฐและเอกชน และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสัตวแพทย์ปริญญาของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเพื่อเป็นการยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในภูมิภาคแห่งนี้ให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวคณะจึงได้มุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รวมทั้งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่บูรณาการกับการสร้างงานวิจัยที่มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ และการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์แก่สังคมและชุมชน

          หลักสูตร และบริการ คณะดำเนินการตามพันธกิจหลัก คือ การจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการ วิชาการ และมีการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 5 หลักสูตร ได้แก่

    1. ปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร (หลักสูตร 6 ปี) คือ
           1)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 244 หน่วยกิต2)วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ในกรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาหลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต นักศึกษามีสิทธิขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย์ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะฯ และให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

     2. ปริญญาโท จำนวน 2 หลักสูตร (หลักสูตร 2 ปี)คือ

           1)วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข และ
           2)วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ นานาชาติ

    3. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จำนวน 1 หลักสูตร (หลักสูตร 3 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตว แพทย์คลินิก

    4. ปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร (หลักสูตร 3-4 ปี) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ นานาชาติ

          การบริการที่สำคัญ คือ 1)การวิจัย คณะส่งเสริมและสนับสนุนให้สายวิชาการท าการวิจัยตามความ เชี่ยวชาญโดยนอกจากจะมีการขอทุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกแล้วคณะยังได้มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ภายใต้กองทุนวิจัยของคณะเพื่อเป็นแหล่งทุนวิจัยภายใน โดยในปัจจุบันบุคลากรสายวิชาการมีการผลิตผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบวิจัยเดี่ยวและในรูปกลุ่มวิจัย ซึ่งปัจจุบันมี 5 กลุ่มวิจัย ได้แก่ กลุ่มวิจัยสัตว์ปีก กลุ่มวิจัยสมุนไพร กลุ่ม วิจัยสารพิษในปศุสัตว์และสัตว์น้ า กลุ่มวิจัยโรคพิษสุนัขบ้า และกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ โดยคณะได้ ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพโดยบูรณาการกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2)การบริการด้านสุขภาพสัตว์ คณะให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ผ่านโรงพยาบาลสัตว์ซึ่งให้บริการรักษาสัตว์ป่วยทุกชนิด โดยเน้น สุนัข แมว โค กระบือ ม้า สัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงพิเศษ ฯลฯ มีความพร้อมในการให้บริการด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม ห้องปฏิบัติการ ชันสูตรโรคสัตว์ และคลินิกพิเศษ (คลินิกโรคหัวใจ คลินิกโรคตา คลินิกโรคเนื้องอกและมะเร็ง คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกระบบสืบพันธุ์ คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ/สัตว์ป่า คลินิกพิเศษแมว และคลินิกระบบประสาท) ทั้งยังรองรับและ 2 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก รวมถึงรองรับการฝึกอบรม/ดูงานให้แก่นักศึกษาและบุคลากรจากทั้ง ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศ

          นอกจากจะสนับสนุนการเรียนการสอนแล้วโรงพยาบาลสัตว์ยังเป็นแหล่งรายได้หลักของคณะอีกด้วย นอกจากนั้น ยังให้บริการห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์โดยให้บริการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ปีก โรคสุกร โรคสัตว์เคี้ยว เอื้อง การตรวจด้านซีรัมวิทยา การตรวจด้านแบคทีเรียและไวรัสแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งฟาร์มเอกชน นักวิจัย และ ประชาชนทั่วไปรวมถึงเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย     นอกจากนั้นเพื่อให้การให้บริการสุขภาพสัตว์เป็นไปอย่างมีคุณภาพคณะได้จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการ (Pet shop) ให้บริการเกี่ยวกับจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาหารประกอบการรักษาโรค 3)การบริการวิชาการทั่วไป คณะให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคมและ ประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล อีกทั้งยังบูรณาการงานบริการ ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง มีการให้บริการวิชาการ การรักษาพยาบาล วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ และพัฒนา/เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความ หลากหลาย เช่น การให้คำปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือ สัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบคำถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ

แชร์ Facebook Twitter LINE

       
       

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001
แสดงความคิด เห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .