Follow Us         เว็บไซต์เดิม   
Logo VET@KKU

งานแผนและงบประมาณ

หน้าแรก

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ของงานนโยบายและแผน


วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์รวมข้อมูลพื้นฐานเพื่อการกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ติดตามประเมินผล ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น


พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการของฝ่ายวางแผนและพัฒนา
2. จัดทำคลังข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์
3. วิเคราะห์และจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณและอัตรากำลังเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์
4. ติดตามประเมินผลในภารกิจหลักของคณะสัตวแพทยศาสตร์

 

เป้าหมาย 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดแผนยุทธศาสตร์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและของชาติ
2. วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการวางแผนและบริหารจัดการขอผู้บริหาร
3. วิเคราะห์และจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณและอัตรากำลังเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์
     3.1 วิเคราะห์จัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณและอัตรากำลังประจำปี
     3.2 วิเคราะห์จัดทำแผนงาน โครงการตามนโยบายเร่งด่วนเฉพาะกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์
4. ติดตามประเมินผล แผนงาน โครงการ งบประมาณ อัตรากำลัง และทุนพัฒนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้สอคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะสัตวแพทยศาสตร

แชร์ Facebook Twitter LINE

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .