Logo VET@KKU

ข่าว


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ลงใน ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

อ่านต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา VM-KKU Meeting ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทางสัตวแพทย์ (Education transformation in Veterinary Medicine)”

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา VM-KKU Meeting ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทางสัตวแพทย์ (Education transformation in Veterinary Medicine)”

ลงใน ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต

อ่านต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมบัณฑิตมุทิตาสถาบัน และแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมบัณฑิตมุทิตาสถาบัน และแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2563

ลงใน ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต

อ่านต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมจัดโรงทาน งานบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมจัดโรงทาน งานบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2564

ลงใน ข่าวด้านภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม

อ่านต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ.2564 หัวข้อการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุมคามขององค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ.2564 หัวข้อการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุมคามขององค์กร

ลงใน ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

อ่านต่อ

โครงการ การจัดการความรู้ (KM) ด้านสารบรรณ หัวข้อ “การโต้ตอบหนังสือราชการ”

โครงการ การจัดการความรู้ (KM) ด้านสารบรรณ หัวข้อ “การโต้ตอบหนังสือราชการ”

ลงใน ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

อ่านต่อ

โครงการ “ค่ายสัตวแพทย์ มข. เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า”และ “อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้น” ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการ “ค่ายสัตวแพทย์ มข. เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า”และ “อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้น” ประจำปีการศึกษา 2563

ลงใน ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต

อ่านต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมหารือแนวทางและความเป็นไปได้ในการบูรณาการหลักสูตรสองปริญญา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมหารือแนวทางและความเป็นไปได้ในการบูรณาการหลักสูตรสองปริญญา

ลงใน ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต

อ่านต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ ประจำปี 2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ ประจำปี 2562

ลงใน ข่าวด้านการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ

อ่านต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าพบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัลหารือโครงการวิจัย VR (Virtual Reality) เพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าพบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัลหารือโครงการวิจัย VR (Virtual Reality) เพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคศาสตร์

ลงใน ข่าวด้านการวิจัย

อ่านต่อ

  • 1
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th
Follow Us   . . .