Follow Us         เว็บไซต์เดิม   
Logo VET@KKU

งานบริหารและธุรการ

หน้าแรก

งานบริหารและธุรการ ประกอบไปด้วย 5 ภารกิจคือ

ภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่  <<Click

ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ทุกสายงาน รวมทั้งลูกจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ นับตั้งแต่การสรรหาบุคคล การบรรจุ และแต่งตั้งการกำหนดตำแหน่งการพิจารณาความดี ความชอบ การโอนย้าย การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน การรักษาวินัย สวัสดิการและการออกจากราชการ

ภารกิจด้านสารบรรณ

ดำเนินการทางด้านสารบรรณ ธุรการ การรับ ส่งและจัดเวียนหนังสือราชการทั้งภายนอกและภายใน การจัดพิมพ์ โรเนียว ถ่ายเอกสาร การติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์

ภารกิจด้านอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ

ลักษณะงานที่รับผิดชอบในด้านการบริการที่เกี่ยวกับอาคารสถานที่ ดูแลบำรุงรักษา ตกแต่งอาคาร ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ตลอดทั้งควบคุม และสั่งการการใช้ยานพาหนะต่าง ๆ

ภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะงานที่รับผิดชอบในด้านการบริการ ส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการแก่นักศึกษา และกิจกรรมที่คณะฯ จัด ซึ่งให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทุกชนิด ทั้งในและนอกสถานที่ ลักษณะงานที่รับผิดชอบในด้านการบริการ ด้านระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ จัดทำ ดูแลและบำรุงรักษาเว็บไซต์ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลของคณะและโรงพยาบาลสัตว์ โปรแกรมบริหารสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ จัดอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศแก่บุคลากรและนักศึกษาในคณะฯ ดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย การติดตั้ง/ซ่อมบำรุงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการใช้งาน ระบบข้อมูลสารสนเทศ ติดตั้ง/ซ่อมบำรุง/ดูแลรักษา ระบบรักษาความปลอดภัยภายในคณะฯ

 

 

 

แชร์ Facebook Twitter LINE

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .