Logo VET@KKU

งานบริหารและธุรการ

โครงสร้างของงาน

 
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
 
   

ภารกิจด้าน
สารบรรณ

ภารกิจด้าน
การเจ้าหน้าที่

ภารกิจด้านอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ

ภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ดำเนินการด้านสารบรรณ ธุรการ การรับ ส่งและจัดเวียนหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก การจัดพิมพ์ โรเนียว ถ่ายเอกสาร การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการประชาสัมพันธ์
     ลักษณะงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของหน่วยงานทุกสายงาน รวมทั้งลูกจ้างเพื่อให้เป็นไปตามกฏระเบียบ ต่างๆ ของทางราชการ นับตั้งแต่การสรรหา บุคคล การบรรจุ และการแต่งตั้งกำหนดตำแหน่งพิจารณา ความดี ความชอบการโอนย้าย การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน การรักษาวินัย สวัสดิการและการออกจากราชการ
     ลักษณะงานที่รับผิดชอบในด้านการให้บริการเยวกับอาคารสถานที่ ดูแลบำรุงรักษา ตกแต่งอาคาร ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ตลอดทั้งควบคุม และการสั่งการการใช้พาหนะต่างๆ
     ลักษณะงานด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทุกชนิดทั้งในและนอกสถานที่ งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ แก้ไข ดูแล บำรุงรักษาเว็บไซต์ ระบบริหารจัดการฐานข้อมูล จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ ดูแลบำรุงรักษาแก้ไขระบบเครือข่าย รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยภายในคณะ

 

แชร์ Facebook Twitter LINE

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .