Follow Us       
Logo VET@KKU

สารสนเทศสำหรับบุคลากร


ข้อมูลพื้นฐานสำหรับบุคลากร

> จรรยาบรรณบุคลากร

1. องค์ความรู้ทั่วไปด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ(VM Show & Share)

วิธีการสร้างตรายางดิจิทัล โดย นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์

- วิธีการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ด้วยระบบออนไลน์ โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล

- วิธีการจอง ZOOM KKU 

Google Hangout Meet โดย ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มข.

การใช้โปรแกรม Power Bi เพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ

 - การใช้โปรแกรม Microsoft Access เพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ

 - เทคนิคการเขียนข่าวและถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

   - ระบบเดินทางไปปฏิบัติงานออนไลน์

   - การบริหารจัดการข้อมูลบนระบบคลาวด์ 

   - การสร้างลายเซนต์ดิจิทัล

 

2. องค์ความรู้ด้านบริการสุขภาพสัตว์

 

 

 

 

 

แชร์ Facebook Twitter LINEDash board งบประมาณรายจ่ายคณะ

Dash board ข้อมูลบุคลากร

Dash board จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่า

Dash board ทุนการศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .