Logo VET@KKU

สารสนเทศสำหรับบุคลากร


ข้อมูลพื้นฐานสำหรับบุคลากร

> จรรยาบรรณบุคลากร

1. องค์ความรู้ทั่วไปด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ

วิธีการสร้างตรายางดิจิทัล โดย นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์

- วิธีการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ด้วยระบบออนไลน์ โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล

- วิธีการจอง ZOOM KKU 

Google Hangout Meet โดย ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มข.

การใช้โปรแกรม Power Bi เพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ

 - การใช้โปรแกรม Microsoft Access เพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ

 - เทคนิคการเขียนข่าวและถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

   - ระบบเดินทางไปปฏิบัติงานออนไลน์

   - การสร้างลายเซนต์ดิจิทัล

 

2. องค์ความรู้ด้านบริการสุขภาพสัตว์

 

 

 

 

 

แชร์ Facebook Twitter LINEคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .