Follow Us       
Logo VET@KKU

งานวิจัยและบริการการศึกษา

สหกิจศึกษา

 ข่าวสหกิจศึกษา

----------------------------------------------//-------------------------------------------

คู่มือสหกิจศึกษา2564
รายชื่อนักศึกษายืนยันไปฝึกงานสหกิจศึกษา วันที่ 17 ม.ค. - 8 เม.ย. 2565
รายชื่อสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564
รายชื่อสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 

              - แผ่นพับประชาสัมพันธ์
              - ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 10


คู่มือสหกิจศึกษาโครงการสหกิศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งสถานประกอบการโครงการสหกิศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 + บัญชีรายชื่อสถานประกอบการ

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งสถานประกอบการโครงการสหกิศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ปฏิทินดำเนินการการเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ประจำปีการศึกษา 2560 

อาจารย์นิเทศงาน โครงการสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการ นำเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการ เรียนวิชาเตรียมสหกิจและสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาคลินิกปฏิบัติและสหกิจศึกษา นศ.ปี 6 ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียน วิชาคลินิกปฏิบัติ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

 

 

แชร์ Facebook Twitter LINE

       
       

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001
แสดงความคิด เห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .