Follow Us         เว็บไซต์เดิม   
Logo VET@KKU

งานวิจัยและบริการการศึกษา

สหกิจศึกษา

กำลังปรับปรุงข่าวใหม่.................

 ข่าวสหกิจศึกษา

              - แผ่นพับประชาสัมพันธ์
              - ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 10


คู่มือสหกิจศึกษาโครงการสหกิศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งสถานประกอบการโครงการสหกิศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 + บัญชีรายชื่อสถานประกอบการ

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งสถานประกอบการโครงการสหกิศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ปฏิทินดำเนินการการเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ประจำปีการศึกษา 2560 

อาจารย์นิเทศงาน โครงการสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการ นำเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการ เรียนวิชาเตรียมสหกิจและสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาคลินิกปฏิบัติและสหกิจศึกษา นศ.ปี 6 ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียน วิชาคลินิกปฏิบัติ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

 

 

แชร์ Facebook Twitter LINE

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th
Follow Us   . . .