Follow Us       
Logo VET@KKU

งานวิจัยและบริการการศึกษา

สหกิจศึกษา

 ข่าวสหกิจศึกษา

----------------------------------------------//-------------------------------------------

คู่มือสหกิจศึกษา2564
รายชื่อนักศึกษายืนยันไปฝึกงานสหกิจศึกษา วันที่ 17 ม.ค. - 8 เม.ย. 2565
รายชื่อสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564
รายชื่อสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 

              - แผ่นพับประชาสัมพันธ์
              - ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 10


คู่มือสหกิจศึกษาโครงการสหกิศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งสถานประกอบการโครงการสหกิศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 + บัญชีรายชื่อสถานประกอบการ

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งสถานประกอบการโครงการสหกิศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ปฏิทินดำเนินการการเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ประจำปีการศึกษา 2560 

อาจารย์นิเทศงาน โครงการสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการ นำเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการ เรียนวิชาเตรียมสหกิจและสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาคลินิกปฏิบัติและสหกิจศึกษา นศ.ปี 6 ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียน วิชาคลินิกปฏิบัติ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

 

 

แชร์ Facebook Twitter LINE

Dash board งบประมาณรายจ่ายคณะ

Dash board ข้อมูลบุคลากร

Dash board จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่า

Dash board ทุนการศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .