Logo VET@KKU

ภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่

หน้าแรก

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร

-  การสืบค้นคำสั่งบน   Web site คณะสัตวแพทยศาสตร์

-  การสืบค้นประกาศบน   Web site คณะสัตวแพทยศาสตร์

:  แบบฟอร์ม สัญญาจ้าง ข้อกำหนดการจ้าง บุคลากรเปลี่ยนสถานภาพ

>>   สัญญาจ้าง ผู้บริหาร

>>   ข้อกำหนดการจ้าง ผู้บริหาร

>>   สัญญาจ้าง วิชาการ-สนับสนุน

>>   ข้อกำหนดการจ้าง วิชาการ

>>   ข้อกำหนดการจ้าง สนับสนุน

>>   สัญญาค้ำประกัน (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ)

 

::  กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565

- สำหรับข้าราชการ

- สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย

- สำหรับลูกจ้างประจำ

 

 

แชร์ Facebook Twitter LINE

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .