Logo VET@KKU

งานห้องปฏิบัติและสัตว์ทดลอง

บุคลากร

 

นายชัยพร สร้อยคำ
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง

 

 
หัวหน้าภารกิจด้านสัตว์ทดลอง
ปฏิบัติงานที่กลุ่มวิชา

นางสุธิดา จันทร์ลุน
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าภารกิจด้านการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านคลินิก
ปฏิบัติงานที่กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา

นางพรรณชมพู ม่วงลาย
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
หัวหน้าภารกิจด้านการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านปรีคลินิก
ปฏิบัติงานที่กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์

   

นายพิทยา ภาภิรมย์
นักเทคนิคการแพทย์ เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติงานที่กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา

นายชัยพร สร้อยคำ
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานที่กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข

นายอดิศักดิ์ สังข์แก้ว
ดูแลสัตว์ใหญ่วัว,แพะแกะ,ม้า
นายชัยพร สร้อยคำ
ดูแลสัตว์ใหญ่วัว,แพะแกะ,ม้า

นายประพันธ์ แก่นจำปา
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
ปฏิบัติงานที่กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา

 

นางปรียาภรณ์ สุระชน
พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
ปฏิบัติงานที่กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข

(เลขานุการงานฯ)

นายพิทักษ์พงษ์ มณีรัตนรุง่โรจน์
ดูแลสัตว์เล็กสุนัข,สุกร,ไก่,กระต่าย
นางพิณซอ กรมรัตนาพร
ดูแลสัตว์เล็กสุนัข,สุกร,ไก่,กระต่าย

นางสาวมนัสนันท์ บริสุทธิ์เพ็ชร
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานที่กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์

นายพุฒิพงษ์ พงษ์พันธ์
พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
ปฏิบัติงานที่กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์

นายวิษณุ แสงสว่าง
คนงานเลี้ยงสัตว์ทดลองวัว,แพะแกะ

นางสาวกิ่งกาญจน์ สาระชู
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานที่กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์
 

นายพิทักษ์พงษ์ มณีรัตนรุ่งโรจน์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานที่กลุ่มวิชาสรีรวิทยา

นายอรุณ จำปาปุ้ง
คนงานเลี้ยงสัตว์ทดลองสุนัข,ม้า,ไก่

 

นายอดิศักดิ์ สังข์แก้ว
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานที่กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์

นางอรุณี ฤทธิภานันท์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
ปฏิบัติงานที่กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 

 
   

นางพิณซอ กรมรัตนาพร
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานที่กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
   

 

แชร์ Facebook Twitter LINE

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .