Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับกองสื่อสารองค์กร มข.จัดอบรมเทคนิคการเขียนข่าวและถ่ายภาพ


คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับกองสื่อสารองค์กร มข.จัดอบรมเทคนิคการเขียนข่าวและถ่ายภาพ

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 8.30 -16.30 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนข่าวและถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ขึ้นโดยรับเกียรติจาก นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ได้กล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับวิทยากรคือ นางสาวรวิพร  สายแสนทอง นักประชาสัมพันธ์ และนายอรรถพล  ฮามพงษ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จากงานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคณะทำงานประชาสัมพันธ์ประจำคณะ ณ ห้องประชุมพยัคฆา ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ

      วัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้เพื่อให้คณะทำงานฯ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม ที่คณะได้จัดขึ้น ให้การนำเสนอผลของการดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี เหมาะสม เป็นมืออาชีพ ทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คณะทำงานฯได้มีโอกาสในการฝึกหัดทดสอบเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองด้านการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์และในสื่อโซเชียลมีเดีย

เอกสารประกอบการอบรม : เทคนิคการเขียนข่าวและถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .