Follow Us       
Logo VET@KKU

งานแผนและงบประมาณ

OKRs (Objective & Key Results)

OKRs (Objective & Key Results) 
การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Objective & Key Results) เป็นเครื่องมือใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ด้วยการกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์หลักเป็นตัววัดผลเพื่อบอกให้รู้ว่าได้บรรลุจุดมุ่งหมาย  การกำหนด Objective ที่สนับสนุนและเชื่อมโยงถึงกัน และกำหนดตัววัดผล หรือ Key Results ที่สามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้ เป็นความโดดเด่นของ OKRs ถือเป็นตัวประสานระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน สามารถตั้งเป้าหมายกลยุทธ์และการประเมินผลในองค์กรเพื่อให้องค์กรพัฒนาต่อไป
 
1. OKRs (ตัววัดที่ได้ลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างคณบดีกับอธิการบดี)
2. ความเป็นมาของการนำ OKRs มาใช้กับองค์กร
3. กิจกรรมด้าน OKRs ของคณะ
  • ผู้บริหารพบบุคลากร (สื่อสารองค์กร)
 

 

แชร์ Facebook Twitter LINE

Dash board งบประมาณรายจ่ายคณะ

Dash board ข้อมูลบุคลากร

Dash board จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่า

Dash board ทุนการศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .