Logo VET@KKU

งานแผนและงบประมาณ

OKRs (Objective & Key Results)

OKRs (Objective & Key Results) 
การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Objective & Key Results) เป็นเครื่องมือใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ด้วยการกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์หลักเป็นตัววัดผลเพื่อบอกให้รู้ว่าได้บรรลุจุดมุ่งหมาย  การกำหนด Objective ที่สนับสนุนและเชื่อมโยงถึงกัน และกำหนดตัววัดผล หรือ Key Results ที่สามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้ เป็นความโดดเด่นของ OKRs ถือเป็นตัวประสานระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน สามารถตั้งเป้าหมายกลยุทธ์และการประเมินผลในองค์กรเพื่อให้องค์กรพัฒนาต่อไป
 
1. OKRs (ตัววัดที่ได้ลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างคณบดีกับอธิการบดี)
2. ความเป็นมาของการนำ OKRs มาใช้กับองค์กร
3. กิจกรรมด้าน OKRs ของคณะ
  • ผู้บริหารพบบุคลากร (สื่อสารองค์กร)
 

 

แชร์ Facebook Twitter LINE

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .