Follow Us         เว็บไซต์เดิม   
Logo VET@KKU

งานบริหารและธุรการ

โครงสร้างของงาน

   

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

   
 

ภารกิจด้านสารบรรณ

 

ภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่

 

ภารกิจด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 

ภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

     ดำเนินการทางด้านสารบรรณ ธุรการ การรับ ส่งและจัดเวียนหนังสือราชการทั้งภายนอกและภายใน การจัดพิมพ์ โรเนียว ถ่ายเอกสาร การติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์

 

  ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ทุกสายงาน รวมทั้งลูกจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ นับตั้งแต่การสรรหาบุคคล การบรรจุ และแต่งตั้งการกำหนดตำแหน่งการพิจารณาความดี ความชอบ การโอนย้าย การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน การรักษาวินัย สวัสดิการและการออกจากราชการ   ลักษณะงานที่รับผิดชอบในด้านการบริการที่เกี่ยวกับอาคารสถานที่ ดูแลบำรุงรักษา ตกแต่งอาคาร ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ตลอดทั้งควบคุม และสั่งการการใช้ยานพาหนะต่าง ๆ  

ลักษณะงานด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทุกชนิด ทั้งในและนอกสถานที่ งานด้านระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ จัดทำ ดูแลและบำรุงรักษาเว็บไซต์ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล จัดอบรมคอมพิวเตอร์ ดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย การติดตั้ง/ซ่อมบำรุงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ติดตั้ง/ซ่อมบำรุง/ดูแลรักษา ระบบรักษาความปลอดภัยภายในคณะฯ

 

แชร์ Facebook Twitter LINE

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .