Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมนิทรรศการในงานจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) หรือ U2T for BCG KHONKAEN FAIR


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมนิทรรศการในงานจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) หรือ U2T for BCG KHONKAEN FAIR

      เมื่อวันที่ 9 – 11 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมนิทรรศการในงานจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) หรือ U2T for BCG KHONKAEN FAIR ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ นำผลิตภัณฑ์ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนใน 3 จังหวัด 11 ตำบล อาทิ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล และผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารพิษมาร่วมจำหน่ายภายในงาน
      กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การนำเสนอผลการดำเนินการโครงการ U2T ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รูปแบบของวีดิทัศน์ และนิทรรศการ การเดินแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ U2T และการแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (KHONKAEN FAIR) ที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นมาร่วมรับชมเป็นจำนวนมาก

 

รูปภาพข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .