Logo VET@KKU

เชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563


ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้และความเข้าใจแนวคิด หลักการวัดและการประเมินผล ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมให้คณาจารย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและการ ประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกสอดคล้องตามบริบทของรายวิชา โดย ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย เป็นวิทยากร วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์  เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .