Logo VET@KKU

ตรวจสุขภาพประจำปี 2565 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 7.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมประจักษ์ฯ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ฯ


วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 7.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมประจักษ์ฯ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ฯ

เชิญตรวจสุขภาพประจำปี 2565 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 7.30-12.00 น.ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ
โดย สถานบริการสุขภาพเทตนิคการแพทย์และกายภาบำบัดข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .