Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกันปรับตัวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


      จากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2565 ลงวันที่ 3 มกราคม 2565 เรื่องมาตรการป้องกันเชื้อและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565 นั้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวในการการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาด มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากร โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ และการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยสลับกับการมาปฏิบัติงานที่คณะของบุคลากรสายสนับสนุน นอกจากนั้น ยังมีการจัดบริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย จัดตั้งจุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และมีชุดตรวจหาเชื้อในทางเดินหายใจ (ATK) ด้วยตนเองแจกจ่ายให้กับบุคลากรทุกคน เพื่อคัดกรองตนเอง  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ คณะยังพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับปัญหาต่างๆ ให้บุคลากรสามารถดำเนินชีวิตในวิถีใหม่ (New normal) เช่น การลงเวลาปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรม Kaizala  แทนการสแกนลายนิ้วมือเพื่อลดจุดสัมผัส ซึ่งช่วยให้บุคลากรมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รูปภาพข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .