Logo VET@KKU

ผู้บริหาร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เข้าร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.


ผู้บริหาร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เข้าร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

ผู้บริหารและบุคลากรองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) นำโดย นายแดนณรงค์​ ทองอันตัง​ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน​ อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายศุภชัย​ ปะวะโพตะโก​  ตำแหน่งหัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป และนายนเรศ​ สิรินาวากุล​  หัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต​ 1 ร่วมกันเข้ามอบกระเช้าของที่ระลึก เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เนื่องในโอกาสการขึ้นปีใหม่ 2565 ณ กองบริหารงานคณะ อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ ในวันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2564  ที่ผ่านมา ในการนี้ ศาสตราจารย์บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แสดงความขอบคุณและรับมอบกระเช้าของที่ระลึก พร้อมทั้งได้ร่วมหารือถึงความร่วมมือด้านทางด้านวิชาการด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโลโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมคุณถาพดีอย่างยั่งยืนร่วมกันในอนาคต

แชร์ Facebook Twitter LINE

รูปภาพข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .