Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ “รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.พิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา” อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ “รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.พิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา” อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-

      เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2564 ชาวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สูญเสียบุคคลที่มีคุณค่าและคุนูปการอย่างมหาศาลแก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. คือ รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.พิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา  อดีตคณบดีท่านที่ 2 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ดํารงตําแหน่งคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2537 - 4 ตุลาคม พ.ศ.2541) รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.พิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน และจากไปอย่างสงบในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2564 สิริอายุรวมได้ 78 ปี การจากไปของท่าน ได้สร้างความโศกเศร้า เสียใจแก่ครอบครัว ญาติรวมถึงมิตรเป็นอย่างยิ่ง และมิใช่แต่เป็นความสูญเสีย บุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัวเหลืองทองคํา  เท่านั้น แต่นับว่าเป็นการสูญเสีย ทรัพยากรบุคคลผู้ทรงคุณค่าของประเทศชาติอีกด้วย   ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ ท่านมีแต่คนรักและคนนับถือ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจและสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกร่วมก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ และยังเป็นต้นแบบในการเสียสละ เป็นหัวใจของการเป็นผู้ให้จนถึงวาระสุดท้ายของท่าน โดยท่านได้ทำการบริจาคร่างกายทั้งหมด ให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อการศึกษา การวิจัย และการรักษาทางการแพทย์ต่อไป
      เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น. ทีผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณจารย์และบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.พิเชฏฐ์  เหลืองทองคำ ณ วัดสว่างสุทธาราม  บ้านหนองกุง  ต.ศิลา อ.เมือง  จ.ขอนแก่น โดยกำหนดการจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมในเวลา 19.00 น. ตั้งแต่วันที่ 22-24 ธันวาคม 2564 ขณะที่พิธีเคลื่อนศพไปยังโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 นี้ เวลา 13.00 น.

รูปภาพข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .