Follow Us         เว็บไซต์เดิม   
Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ลงพื้นช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและสัตว์เลี้ยงในจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ลงพื้นช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและสัตว์เลี้ยงในจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ แฟนเพจเสือน้อย ลงพู และทูเม็ด   นำโดย รศ.อารยาพร  มคธเพศ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์  ผศ.คณิต ชูคันหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  พร้อมด้วยบุคลากร  นักศึกษาสัตวแพทย์  จำนวนทั้งหมด 15 คน  ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านเหล่านกซุม  หมู่ที่ 4  และ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ครั้งที่  2  เพื่อมอบอาหารสำหรับสุนัข-แมวให้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประเมินตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งชุมชน นอกจากนั้นนักศึกษายังได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการทำขันหมากเบ็งในเทศกาลออกพรรษา และท้ายสุดได้หารือแนวทางฟื้นฟูหลังน้ำลดกับตัวแทน อบต.ดอนหัน

 

รูปภาพข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .