Follow Us       
Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข่าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2565


คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข่าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2565

      เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2665 นำโดย ศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2565 โดยพิธีบวงสรวงเริ่มขึ้นเวลา 08.09 น.  คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ มณฑลพิธี โดยมี รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  เปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธปัญญาเมตตาธรรม  พร้อมได้จุดธูปเทียนบูซาพระรัตนตรัย บูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง  ปักธูปที่กระถางธูปหน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวง และปักธูปที่กระถางหน้าโต๊ะเครื่องไหว้  บริวาร พร้อมกล่าวคำบูชาเจ้าพ่อมอดินแดง  พราหมณ์นำบูชาเทพยตา อัญเชิญเทวดา และอ่านโองการที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย  จากนั้นประธานในพิธี โปรยข้าวตอกตอกไม้ ลั่นฆ้องชัยสามลา  คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ ปักธูปที่กระถางธูปบูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง
      จากนั้น  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการแสดงรำบวงสรวง โดย นักศึกษาแขนงวิชา นาฏศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง บรรเลงดนตรีไทย โดย แขนงวิชาดนตรีไท สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ จบรำ บวงสรวงลั่นฆ้องชัยสามลา ดนตรีปี่พาทย์บรรเลงลาเครื่องบวงสรวง  จบการรำบวงสรวงลั่นฆ้องชัยสามลา ดนตรีปีพาทย์บรรเลงลาเครื่องบวงสรวง  พราหมณ์เชิญเทพเทวากลับ และกล่าวคำลาเครื่องบวงสรวง  ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติบันทึกภาพร่วมกัน  หลังดำเนินพิธีการมีการแสดงลิเกสมโภชเจ้าพ่อมอดินแดง และในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. เป็นต้นไป ทาง มข. ยังได้จัดกิจกรรมมหรสพสมโภชเจ้าพ่อมอดินแดง ในภาคค่ำ โดยมีการแสดง รำถวายมือชุดการแสดง รำอาชาและการแสดงลิเก  ต่อด้วยชุดรำถวายมือจากคณะหมอลำ อีสานนครศิลป์ ชุดการแสดงโชว์วัฒนธรรม ละปิดท้ายด้วยชุดการแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ คณะอีสานนครศิลป์ จนถึง 02.00 น.
      มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง สืบเนื่องกันมาจนถือเป็นงานประเพณีที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีภายใต้ความร่วมมือของ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  และสมาคมศิษย์เก่า  ด้วยสำนึกแห่งกตัญญูกตเวทิตาต่อสถานศึกษา  เพื่อแสดงถึงความเคารพบูชาและความศรัทธาของบุคลากร นักศึกษา ประชาชนโดยทั่วไป ที่มีต่อเจ้าพ่อมอดินแดง ซึ่งนับว่าเป็นที่พึ่งทางจิตใจของผู้มากราบไหว้สักการะ  ในปีนี้  พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2565 ยังคงบรรยากาศแห่งพลังความศรัทธา  เป็นการจัดงานที่เรียบง่าย เน้นการจัดระบบต่าง ๆ เพื่อลดการสัมผัส หรือใกล้ชิดของผู้เข้าร่วมงาน  ทั้งนี้มีความพร้อมเพรียงของผู้บริหาร บุคลากร และ นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมงานเสริมความเป็นสิริมงคล
 
 
 

รูปภาพข่าวด้านภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม

สารสนเทศองค์กร      
       

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .