Follow Us       
Logo VET@KKU

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565


      ในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565  ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมประจักษ์  พัวเพิ่มพูลศิริ  อาคารพิเซฏฐ์  เหลืองทองคำ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา ได้จัดโครงการ “พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น  โดยมี ศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล  คณบดี เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ได้นำพานดอกไม้ ธูปเทียนมากราบไหว้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ สำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ และเพื่อขอขมาต่อสิ่งที่อาจกระทำละเมิดต่ออาจารย์ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ  อันเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่ต่อไป โดยกิจกรรมประกอบด้วยการกล่าวคำบูชาพระคุณครู การกล่าวคำปฏิญาณตนของนักศึกษา   หลังจากนั้นเป็นพิธีไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษา เกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นของแต่ละชั้นปี เกียรติบัตรนักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น และเกียรติบัตรนักศึกษาที่นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น รายวิชา 710 595 การวิจัยทางสัตวแพทย์ 2   ประจำปีการศึกษา 2564  ทุนการศึกษาประกอบด้วย ทุนการศึกษาจากเงินรายได้ของคณะ  ทุนจากคณาจารย์ ศิษย์เก่า บริษัท และบุคคลงานภายนอก   ท้ายสุดคณบดีกล่าวขอบคณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ ผู้มีอุปการคุณ และให้โอวาทแก่นักศึกษา   หลังจากนั้นมีการถ่ายภาพหมู่ของนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกับคณาจารย์และศิษย์เก่า บรรยากาศของการจัดงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการไหว้ครูในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-6

 

รูปภาพข่าวด้านภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .