Logo VET@KKU

บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา


      เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะทำงานถวายเทียนพรรษาฯ ได้จัด “โครงการถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลา ประจำปี 2565” นำโดย รศ.น.สพ.ดร.สายใจ กองเพชร หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ผู้แทนคณบดี และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดถ้ำผาแดงผานิมิต บ้านดงเย็น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และปล่อยปลาให้ชีวิต ณ ชลประทานเขื่อนหนองหวาย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
      โดยเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาของทุก ๆ ปี พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นประเพณีอันดีงามในการปฏิบัติสืบทอดในการทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อส่งเสริมปฏิปทาจริยาวัตร และการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ ฆราวาส อุบาสก อุบาสิกา นับจากวันอาสาฬหบูชาไปจนครบไตรมาส อันเป็นการอุปถัมภ์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป

รูปภาพคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .