Follow Us       
Logo VET@KKU

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสร้างองค์พระประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์


      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องพยัคฆา ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดสร้างองค์พระประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ ลานอเนกประสงค์ ร่วมกับน.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสร้างองค์พระฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่สักการะและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากร นักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ได้เชิญรองศาสตราจารย์อธิป อุทัยวัฒนานนท์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มาให้ข้อมูล แบบแปลนในการก่อสร้าง วัสดุที่ใช้ พร้อมทั้งสภาพแวดล้อม ผลกระทบต่อการสร้าง และภาพตัวอย่างของโครงการเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบข้อมูลและพิจารณา ซึ่งโครงการดังกล่าวจะใช้งบประมาณจากการบริจาคของศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป ผ่านบัญชีที่จะจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าในการดำเนินโครงการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

รูปภาพข่าวด้านภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม

Dash board งบประมาณรายจ่ายคณะ

Dash board ข้อมูลบุคลากร

Dash board จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่า

Dash board ทุนการศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .