Follow Us         เว็บไซต์เดิม   
Logo VET@KKU

ภารกิจด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์

- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ต้องยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 587/2562)กองทุนวิจัยและการบริหารกองทุนวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์

- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2571/2562)หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563

- ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4

- ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฎิบัติ "หนังสือมอบอำนาจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ"

 - ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อเสนอโครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (เป้าหมายที่ 4)

 

แชร์ Facebook Twitter LINE

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .