Logo VET@KKU

การรับเข้า

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2231/2565)
     เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
     คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566

เอกสารหมายเลข 1

 

สรุปแผนการรับนักศึกษา และจำนวนรับเข้าศึกษาในแต่ละรอบ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สาขาวิชา

จำนวนรับ

ตามแผน

มข.

รอบ 1

(Portfolio)

รอบ 2

(โควตาภาคฯ)

รอบ 3

(Admission)

รวม

รอบ 1+2+3

สัตวแพทยศาสตร์

72

25

35

12

72

- โครงการเรียนดี คุณธรรมเด่น

 

13

 

 

 

- โครงการบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์

 

3

 

 

 

- โครงการบุตรผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์

 

3

 

 

 

- โครงการบุตรผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์

 

3

 

 

 

- โครงการบุตรผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน

 

3

 

 

 

- Admission มข.

 

 

 

2

 

- รับร่วมกับ กสพท.

 

 

 

10

 

รวม

 

25

35

12

72

 

เอกสารหมายเลข 2

 

ตารางแสดงจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565
รอบที่ 1 Portfolio คณะสัตวแพทยศาสตร์

 

สาขาวิชา

 

ชื่อโครงการ

 

จำนวนรับ

เกณฑ์การคัดเลือก

(ถ้ามี)

คุณสมบัติเฉพาะ

(ถ้ามี)

เงื่อนไขต่างๆ

(ถ้ามี)

 

 

 

 

 

ปกติ

โครงการพิเศษ

 

 

 

 

 

สัตวแพทยศาสตร์

 

25

-

 

 

 

 

- โครงการเรียนดี คุณธรรมเด่น

13

 

ตามประกาศ มข.

 

- โครงการบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์

3

 

ประกาศ มข.(ฉบับที่ 2091/2564)

 

- โครงการบุตรผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์

3

 

ประกาศ มข.(ฉบับที่ 2091/2564)

 

- โครงการบุตรผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์

3

 

ประกาศ มข.(ฉบับที่ 2091/2564)

 

- โครงการบุตรผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน

3

 

ประกาศ มข.(ฉบับที่ 2091/2564)

          หมายเหตุ โครงการเรียนดี คุณธรรมเด่น 1. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอมไม่ต่ำกว่า 3.50

                                                  2. มีผลการเรียนด้านสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เฉลี่ยสะสม 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25

                                                  3. มีเกียรติบัตรหรือรางวัลดีเด่นด้านคุณธรรมหรือการบริการสังคม

 

เอกสารหมายเลข 3

 

ตารางแสดงจำนวนรับและรายวิชาทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565
รอบที่ 2 การรับโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะสัตวแพทยศาสตร์

                               ชื่อคณะ/สาขา

จำนวนรับ

(คน)

รายวิชา / ค่าน้ำหนัก (%)

                       ค่าน้ำหนักรวม (%)

ความฉลาดรู้ทั่วไป SAT I

ความฉลาดรู้เฉพาะ SAT II

                      วิชาสมรรถนะเฉพาะด้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ปกติ

                 โครงการพิเศษ

          101 ด้านภาษาไทย

         102 ด้านภาษาอังกฤษ

103 ด้านคณิตศาสตร์

201 ด้านวิทยาศาสตร์     

     และเทคโนโลยี

  202 ด้านเคมี

 203 ด้านชีวิวทยา

 204 ด้านฟิสิกส์

สัตวแพทยศาสตร์

35

-

15

15

20

-

20

20

10

-

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 4

 

ตารางแสดงจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565
รอบที่ 3 Admission คณะสัตวแพทยศาสตร์

 

รหัส

 

คณะหรือสาขาวิชา

 

จำนวนรับ

   GAT
 (รหัส 85)

 

ค่าน้ำหนักวิชาสามัญ 9 วิชา

 

ค่าน้ำหนักวิชาความถนัดเฉพาะ (PAT)

รวม 100%

 

 

          ปกติ

โครงการพิเศษ

 ค่าน้ำหนัก (%)

09  ภาษาไทย

19  สังคมศึกษา

29  ภาษาอังกฤษ

39  คณิตศาสตร์ 1

49  ฟิสิกส์

59  เคมี

69  ชีววิทยา

89  คณิตศาสตร์ 2

99  วิทยาศาสตร์ทั่วไป

71  คณิตศาสตร์

72  วิทยาศาสตร์

73  วิศวกรรมฯ

74  สถาปัตย์ฯ

75 วิชาชีพครู

76 ศิลปกรรมฯ

77-83ภาษาต่าง ประเทศ

    

 

สัตวแพทยศาสตร์

12

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Admission มข.

2

-

10

5

5

15

10

5

15

25

-

-

-

10

-

-

-

-

-

100

 

- รับร่วมกับ กสพท.

10

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แชร์ Facebook Twitter LINE

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .