Logo VET@KKU

งานคืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปี 2565


                เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565  ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  และมี น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมจัดงาน คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดงประจำปี 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในระหว่างบรรดาศิษย์เก่าทุกๆ รุ่นของคณะ พร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน รวมถึงนักศึกษาปัจจุบัน  ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันยังได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า    ในงานนอกจากจะมีการพบปะสังสรรค์กันแล้วยังมีการมอบช่อดอกไม้ และโล่แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ ประจำปี 2563 และ ประจำปี 2564  และ มอบโล่รางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับทางสมาคม” ดังนี้

ประจำปี 2563 จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ก. ด้านวิชาการ/วิจัย

1. รศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร  ตังควัฒนา  ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์  พริ้งเพราะ ศิษย์เก่า รุ่นที่ 7 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์

3. รศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา  ลีทองดี  ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข. ด้านบริหารองค์กรภาคราชการ

รศ.น.สพ.ดร.เชวง  สารคล่อง  ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 ตำแหน่ง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

น.สพ.วิเชียร  จารุเพ็ง          ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์

น.สพ.พรชัย  อินทร์คำดี       ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 ตำแหน่ง หัวหน้าด้านกักกันสัตว์ภูเก็ต

ค. ด้านบริหารองค์กรเอกชน/โรงพยาบาลสัตว์

น.สพ.นพนันท์  ธงฤทธิ์   ศิษย์เก่ารุ่นที่ 14 ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

น.สพ.อัตพล  ทองอร่าม   ศิษย์เก่ารุ่นที่ 18 ตำแหน่ง  National Sales Manager บ. Cargill siam Co., Ltd.   และ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสัตว์ในเครือ PRO-VET

น.สพ.เจริญ  ภูศรี         ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12 ตำแหน่ง country  manager

สพ.ญ.สุวิมล  อามาตย์    ศิษย์เก่ารุ่นที่ 16  ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการด้านสัตว์ปีก

ประจำปี 2564 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ก. ด้านวิชาการ/วิจัย      อ.น.สพ.ดร.ธนพล  หนองบัว  รุ่นที่ 14

ข. ด้านภาคราชการ        น.สพ.สามารถ  อ่อนสองชั้น    รุ่นที่ 15

ค. ภาคธุรกิจเอกชน        สพ.ญ.ลัลน์ลลิต  สุคนธ์รัตนสุข รุ่นที่ 24

ง. ด้านโรงพยาบาลสัตว์   น.สพ.นิติศักดิ์  ยึรัมย์            รุ่นที่ 16

โล่รางวัล “เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับทางสมาคม”  จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. น.สพ.ปิยะ  ศรีถาพร

2. น.สพ.บพิตร  โคตรภูเวียง

3. น.สพ.ธีรพจน์  ทองอินทร์

4. น.สพ.เอกพล  อุปละ

5. น.สพ.ณัฐวุฒิ  สีโย

6. น.สพ.พิทักษ์ชัย  อุตตะพุทธ

7. สพ.ญ.เกศวดี  โคตรภูเวียง

8. น.สพ.ปิติ  ปาทา

9. น.สพ.ชิติพัทธ์  คราวจันทึก

            จัดงานคืนสู่เหย้าในครั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะคนใหม่ ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ น.สพ.ธวัชชัย พูนสวัสดิ์ รุ่นที่ 1  และมีผู้เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า ประกอบด้วย ผู้บริหาร  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มากกว่า 500 คน บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความเรียบร้อย อบอุ่น และสนุกสนานเป็นกันเอง

รูปภาพข่าวกิจกรรมศิษย์เก่า

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .