Follow Us         เว็บไซต์เดิม   
Logo VET@KKU

ประชาสัมพันธ์


ดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่คณะ ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 และจะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 10 ธันวาคม 2564

 ประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .