Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สาธร  พรตระกูลพิพัฒน์   ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่  10/2564 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา  ซึ่งปัจจุบัน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีบุคลากรสายผู้สอน ทั้งหมด 68 คน ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน(รอการโปรดเกล้าฯ) รองศาสตราจารย์ จำนวน 25 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 33 คน คิดเป็นอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั้งหมด ร้อยละ 85.76ข่าวยกย่องเชิดชูเกียรติ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .