Follow Us         เว็บไซต์เดิม   
Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชวิทยา ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่  8/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา  ซึ่งปัจจุบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีบุคลากรสายผู้สอน ทั้งหมด 70 คน ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน(รอการโปรดเกล้าฯ) รองศาสตราจารย์ จำนวน 26 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 33 คน คิดเป็นอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั้งหมด ร้อยละ 85.71
     สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นอีก 1 คน คือ นางสาวณฐาภพ  เสชัง  ตำแหน่งนักวิชาการแผนและสารสนเทศ ระดับชำนาญการข่าวยกย่องเชิดชูเกียรติ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .