Follow Us         เว็บไซต์เดิม   
Logo VET@KKU

คณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น


คณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 คน ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล สังกัดกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์ ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ ตามมติเห็นชอบในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564

2.อาจารย์ สพ.ญ.ดร.น้ำฟ้า เฟื่องบุญ สังกัดกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ ตามมติเห็นชอบในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564

ซึ่งปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีคณาจารย์ทั้งหมด 70 ท่าน มีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ จำนวน 1 ท่าน รองศาสตราจารย์ จำนวน 24 ท่าน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 35 ท่าน คิดเป็นคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งหมดร้อยละ 85.71

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสายสนับสนุน กลุ่มปฏิบัติงานเฉพาะ (วิชาชีพเฉพาะ) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นอีก 1 คน คือ นายสัตวแพทย์ สมพงษ์ หอยสังข์ ตำแหน่ง สัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ เป็นตำแหน่ง สัตวแพทย์ ระดับชำนาญการ ตามมติเห็นชอบในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 256

แชร์ Facebook Twitter LINEข่าวยกย่องเชิดชูเกียรติ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .