Follow Us         เว็บไซต์เดิม   
Logo VET@KKU

รักษาการแทนคณบดีที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รักษาการแทนคณบดีที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ  รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ที่ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 โดยผ่านความเห็นชอบจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2564 ที่ผ่านมา โดยมีเงื่อนไขของวาระการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้วาระการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการสิ้นสุดก่อนครบวาระ 4 ปี อนึ่ง รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ เป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 ข่าวยกย่องเชิดชูเกียรติ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .