Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย โพธิ์เฮือง


      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย โพธิ์เฮือง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 7 กันยายน 2565)ข่าวยกย่องเชิดชูเกียรติ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .