Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาชีพที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาชีพที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

          คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนกลุ่มปฏิบัติงานเฉพาะ (วิชาชีพเฉพาะ) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น คือ สัตวแพทยหญิงนริชสรา เลิศชัยสถาพร ตำแหน่ง สัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ เป็นตำแหน่ง สัตวแพทย์ ระดับชำนาญการ ตามมติเห็นชอบในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564ข่าวยกย่องเชิดชูเกียรติ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .