Logo VET@KKU

คณบดีออกพื้นที่เชิงรุกสำรวจความต้องการของกลุ่มเกษตรกรโคเนื้อชุมชนตำบลป่าปอ


     บ่ายวันที่ 20 สิงหาคม 2564 รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิต เต็งเจริญสกุล คณบดีคณสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอมและคณะพร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรวิทยาศาสตร์การสัตว์แพทย์ (นานาชาติ) ได้เดินทางไปที่ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นเพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาความต้องการของชุมชนในการผลิตโคเนื้อชุมชนและเพื่อเป็นแนวทางการบูรณาการการเรียน การสอนและการวิจัยร่วมกับชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์ จากการลงพื้นที่พบว่า ตำบลป่าปอมีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อมากกว่า 600 หลังคาเรือน มีประชาการโคเนื้อมากกว่า 2 พันตัว มีการเลี้ยงโคเนื้อส่งในตลาดท้องถิ่นหรือต่างประเทศ แต่เกษตรกรยังขาดทักษะพื้นฐานในการเลี้ยงโคทั้งทางด้านการผลิตอาหารต้นทุนต่ำ การเลี้ยงเบื้องต้น  โปรแกรมสุขภาพและการรักษาโรคเบื้องต้น การตลาดและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์  จากข้อมูลดังกล่าวทางคณะสัตวแพทย์ มข. จะได้นำมาปรับแผนการบริการชุมชนในอนาคตต่อไป

 

รูปภาพข่าวด้านการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .