Logo VET@KKU

โครงการ“สัตวแพทย์ มข. ร่วมใจขอนแก่นปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า ”


โครงการ“สัตวแพทย์ มข. ร่วมใจขอนแก่นปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า ”

      วันเสาร์  ที่  10  กันยายน  2565  ด้วยชุมนุมป้องกันและต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้า สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. ร่วมใจขอนแก่นปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า ” ประจำปีการศึกษา 2565  ณ  พื้นที่ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และได้มีอาจารย์ร่วมปฏิบัติงานโครงการดังนี้  1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม 2.รองศาสตราจารย์นริศร นางาม  3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเกศ กนิษฐานนท์  4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาคาร นะศรี และ 5.อาจารย์ไพโรจน์ วงศ์หทัยไพศาล
      
การจัดโครงการครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปประยุกต์ใช้และลดการติดต่อของโรคพาสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน อีกทั้งยังพัฒนานักศึกษาให้มีความรับผิดชอบ เสียสละ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดีและเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะช่วยพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไป

 

รูปภาพข่าวด้านการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .