Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2565


      เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ KKU Veterinary Annual International Conference (KVAC) ครั้งที่ 23 หรืองาน KVAC 2022 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. พีระพล สุขอ้วน รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน
      การประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน เป็นชาวต่างชาติกว่า 50 คน มีวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 40 คน อีกทั้งมีการจัดแสดงสินค้าและเครื่องมือทางการแพทย์อีกกว่า 34 บริษัท โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งเป็นหลักสำคัญแก่การพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
      มีการประชุมและการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อมุ่งเน้นถึงบทบาทของวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่มีต่อสุขภาพหนึ่งเดียวและโรคอุบัติใหม่ (One Health and Emerging Infectious Diseases) ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ที่สัตวแพทย์ สัตวบาล นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักศึกษาในภาวะของการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน รวมถึงการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่แสดงถึงการพัฒนา ความก้าวหน้าหรือแนวโน้มทางด้านการเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัย การรักษาหรือป้องกันโรคในสัตว์ชนิดต่าง ๆ และ รวมถึงนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มีโอกาสเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลอดจนนำเสนอความรู้ด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์สำหรับวิชาชีพการสัตวแพทย์ อีกทั้งสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสัตวแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และนักวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไปในอนาคต เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่เข้มแข็งทางด้านการศึกษาและการวิจัยที่จะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศในด้านสุขภาพสัตว์ต่อไป

รูปภาพข่าวด้านการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .