Logo VET@KKU

โครงการ “บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน” ประจำปีการศึกษา 2564


โครงการ “บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน” ประจำปีการศึกษา 2564

-

      ในช่วงบ่ายของวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564  ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดโครงการ “บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน” ประจำปีการศึกษา 2564  ซึ่งจัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2564  ซึ่งจะลงพื้นที่ปฏิบัติงานในตำบลท่าพระ  ตำบลดอนหัน  ตำบลสาวะถี ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการทางสัตวแพทย์ อาทิเช่น ตรวจสุขภาพสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีน ให้ความรู้ด้านการดูแลสัตว์เลี้ยง ฝึกทักษะทางวิชาชีพ นำความรู้ที่ได้เรียนมาสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้นักศึกษายังได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน
      ซึ่งพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลสาวะถี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อม คุณครูศิริลักษณ์ ชัยพร คุณครูนิตยา คฤหัสถ์ คณะครูในโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย และในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. คณิต ชูคันหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ธนาคาร นะศรี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ คณาจารย์ นายสัตวแพทย์ และนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1 - 5  จำนวน 100 คน ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วยเช่นกัน

รูปภาพข่าวด้านการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .