Follow Us         เว็บไซต์เดิม   
Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนด้วย KKU e-learning และ KKU Exam”


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะกรรมการพัฒนาดิจิทัล  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนด้วย KKU e-learning และ KKU Exam” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอน  การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  การเรียนการสอนให้ก้าวสู่กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของการศึกษาที่เปลี่ยนไป โดยการนำเอาระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ผ่านหลายช่องทางในทุก ๆ สถานที่ ซึ่งการจัดบอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล เป็นวิทยากรในครั้งนี้

แชร์ Facebook Twitter LINE

รูปภาพคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th
Follow Us   . . .