Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับผู้บริหารคณะทัตแพทยศาสตร์


คณะสัตวแพทยศาสตร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับผู้บริหารคณะทัตแพทยศาสตร์

      วันอังคารที่  12  ตุลาคม  2564  เวลา  09.30  นำโดย รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างานและหัวหน้าภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน  ร่วมกับ รศ.ดร.ทพญ. วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทัตแพทยศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้างาน คณะทันตแพทยศาสตร์
 

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .