Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2564


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564  ที่ผ่านมา  เวลา  08.30-14.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล   ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดโครงการ “บริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2564 ” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ เพิ่มพูนจิตสาธารณะ ให้กับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร และช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด  โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.คณิต  ชูคันหอม  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  ในการนี้ ได้มีผู้ร่วมบริจาค     จำนวน 34 คน  จำนวนเลือด 13,600  ซีซี (เลือดไม่ผ่าน 17 คน)

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .