Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดตั้งและการใช้งานเว็บไซต์ใหม่


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดตั้งและการใช้งานเว็บไซต์ใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดตั้งและการใช้งานเว็บไซต์ใหม่

     เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตั้งและการใช้งานเว็บไซต์ใหม่” ขึ้น เนื่องปัจจุบันทางคณะได้มีการเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่ทดแทนเว็บไซต์เดิมที่มีการใช้งานมากหลายปี ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และรู้จักขั้นตอนการสร้าง การติดตั้ง การจัดการ และใช้งานเว็บไซต์ใหม่ ให้แก่คณะกรรมการฯ และบุคลากรที่มีความสนใจ มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดอบรมขึ้น โดยในการอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ นายอภิเชษฐ์ บุญจวง ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คณะกรรมการฯ และบุคลากร

 

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .