Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ.2564 หัวข้อการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุมคามขององค์กร


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ.2564 หัวข้อการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุมคามขององค์กร

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.00–17.00 น. ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ.2564 “หัวข้อการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุมคามขององค์กร (SWOT Analysis)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การวางแผนด้านกลยุทธ์ของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดำเนินการด้านพัฒนาคุณภาพให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยให้บุคลากรของคณะฯทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรและมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม ขององค์กร

ซึ่งได้รับเกียรติจาก โดยมี ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคุณเกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม ดร.อนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์ และดร.สริญญา ลัทธิ์ถีระสุวรรณ จากสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุมคามขององค์กร และการจัดโครงการครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับความสนใจจากบุคลากรคณะเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

แชร์ Facebook Twitter LINE

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .