Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ SAR EdPEx Coaching ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ SAR EdPEx Coaching ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-13.00 น. ภารกิจแผนและประกันคุณภาพการศึกษา งานแผนและงบประมาณ ได้จัดโครงการ “SAR EdPEx Coaching ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1” ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะได้รับทราบแนวทางในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อได้รับทราบข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงาน และแนวทางการประเมินตนเอง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาพรวม โดยมีทีมที่ปรึกษาประกอบด้วย

รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี ที่ปรึกษาหลัก

ผศ.ลิ่มทอง พรหมศรี ที่ปรึกษาร่วม

ผศ.ดร.ภัทรขวัญ พิลางาม ที่ปรึกษาร่วม

ผศ.ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน ที่ปรึกษาร่วม

นางสาววิลาวัลย์ คำสอนทา เจ้าหน้าที่ประสานงาน

ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รักษาแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการการศึกษา ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานในภาพรวมของคณะ

 

แชร์ Facebook Twitter LINE

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .