Follow Us       
Logo VET@KKU

โครงการเจรจาและการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Objective Key Results) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


โครงการเจรจาและการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Objective Key Results) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

      ศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมโครงการเจรจาและการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Objective Key Results) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้นในวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดโครงการเพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2562 - 2566) ให้บรรลุเป้าหมายและทุกส่วนงานมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดด้วยกระบวนการบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Objective Key Result) โดยโครงการนี้ จัดขึ้นในวันที่ 28-30 กันยายน 2565 ณ อาคารสิริคุณากร ซึ่งประกอบไปด้วย 18 ส่วนงาน และนอกจากนี้ยังมี ผศ.นพ.ศักดา วราอัศวปติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ  นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ 
และดร.ภาวนา  กิตติวิมลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานลงนามในครั้งนี้ด้วย

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .