Follow Us       
Logo VET@KKU

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานแบบลีน ครั้งที่ 2


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานแบบลีน ครั้งที่ 2

      วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารงานแบบลีน ครั้งที่ 2 ขึ้นซึ่งเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับหัวหน้างาน หัวหน้าภารกิจและผู้สนใจ ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ
      วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและแนวคิดการบริหารงานแบบลีน รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความสูญเปล่าในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

Dash board งบประมาณรายจ่ายคณะ

Dash board ข้อมูลบุคลากร

Dash board จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่า

Dash board ทุนการศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .