Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ Power Bi เพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ


คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ Power Bi เพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ

      วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.30 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดความรู้ Power Bi เพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ขึ้นโดยรับเกียรติจาก นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เป็นวิทยากรถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับหัวหน้างาน หัวหน้าภารกิจและผู้สนใจ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ
      วัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีทักษะ ในการใช้โปรแกรม Power Bi เพื่อการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ ของคณะ

 

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .